Kontakt

Taniekarnisze.pl

tel.: 516 851 871

mail: biuro@taniekarnisze.pl

Numer konta do przelewów

81 1050 1360 1000 0090 3013 4952

ING BANK SLĄSKI

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów
w sklepie internetowym taniekarnisze.pl obowiązujący od 06.07.2021 r.

§ 1
Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. taniekarnisze.pl/Sklep internetowy - to sklep internetowy, prowadzony przez spółkę Panelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Zagórska 11, 41-300 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668488, NIP: 6292479106, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@taniekarnisze.pl. Sklep taniekarnisze.pl prowadzony jest w języku polskim i jest dostępny w domenie taniekarnisze.pl. Za jego pośrednictwem, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Użytkownik uzyskuje możliwość składania Zamówienia.
 2. Sprzedający – Spółka Panelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbowie Górniczej;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu; (ew. która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu taniekarnisze.pl)
 4. Kupujący, Składający zamówienie – Użytkownik, który w oparciu o podjęte czynności techniczne złożył Zamówienie;
 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
 6. Przedsiębiorca-konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Towar – rzecz lub usługa, które mogą być przedmiotem umowy, a są wskazane w sklepie internetowym taniekarnisze.pl;
 8. Konto – pole zawierające dane w zakresie przeprowadzonych transakcji oraz instrument służący bezpośrednio do realizacji Zamówień składanych przez Kupujących;
 9. Oferta- oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, uregulowana w dyspozycji art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży zawierające określone przez Kupującego parametry kupowanego towaru wyszczególnione w zamówieniu. Po określeniu parametrów, w tym ilości kupowanego towaru system taniekarnisze.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży, zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;
 11. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w chwili kliknięcia opcji „do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybór opcji „do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Sprzedającego, ani dla Kupującego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Kupujący ma możliwość weryfikacji treści Zamówienia. Zamówienie zawiera informacje dotyczące zasad i terminów płatności, zasad i
  kosztów transportu oraz przewidywany termin realizacji zamówienia. W zamówieniu Użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz określenia zasad i kosztów transportu.
 12. Umowa – umowa sprzedaży towarów bądź usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 14. Administrator danych osobowych – Panelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbowie Górniczej.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep taniekarnisze.pl prowadzony i administrowany jest przez Sprzedającego (także w zakresie dotyczącym danych osobowych).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu taniekarnisze.pl. Ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu taniekarnisze.pl umów sprzedaży, szczegółowo określając czynności techniczne prowadzące do jej zawarcia. Przedmiotowy regulamin został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020, poz. 344), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020, poz. 287), a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Sklep taniekarnisze.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową w domenie taniekarnisze.pl.
 4. Celem prowadzenia sklepu taniekarnisze.pl jest umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z towarami oraz usługami oferowanymi przez Sprzedającego, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów i usług.
 5. Korzystanie ze sklepu taniekarnisze.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego wymagań technicznych określonych w § 3 Regulaminu.
 6. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem taniekarnisze.pl, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

§ 3
Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z serwisu taniekarnisze.pl

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu taniekarnisze.pl to: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Chrome, Safari), a także klawiatura bądź inne urządzenie wskazujące, które umożliwia poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Kupujący zobligowany jest do posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Sprzedający informuje, iż podczas korzystania z usług sklepu taniekarnisze.pl za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego, instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna dla prawidłowego świadczenia usługi. Więcej informacji o plikach cookies.

§ 4
Informacje o towarach, usługach i cenach

 1. Wszelkie informacje o oferowanych przez sklep taniekarnisze.pl towarach oraz usługach zamieszczone są na stronie internetowej www.taniekarnisze.pl. Rzeczone informacje są zamieszczone wraz z wiadomościami dotyczącymi właściwości i cen towarów oraz usług. Zdjęcia i opisy towarów zaprezentowane na stronie sklepu taniekarnisze.pl podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wytworzenia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach towaru. W szczególności wygląd określonego towaru na zdjęciach przedstawionych na stronie Sprzedającego może różnić się od wyglądu towaru w rzeczywistości, które to różnice mogą wynikać m.in. warunków oświetlenia, ustawień monitora czy ograniczeń w zakresie fotografii. Opis techniczny towaru może zawierać uproszczenia, które wiążą się z zapewnieniem Kupującym jego czytelnej wersji.
 2. Kupujący mają możliwość korzystania z taniekarnisze.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym oraz złożonych przez niego Zamówieniach. Świadczenie usług w ramach zarejestrowanego Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z taniekarnisze.pl dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres email: biuro@taniekarnisze.pl zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Powyższe nie obejmuje sytuacji, w których taniekarnisze.pl jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego – w takim przypadku rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą zrealizowania Zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta należy kliknąć w zakładkę „Zarejestruj się”. Kolejno, należy wypełnić formularz rejestracyjny wskazując adres e-mail oraz hasło do logowania lub wybrać opcję „zaloguj się przez facebook” lub „zaloguj się przez google”. Przed zakończeniem procesu rejestracji Konta,  Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności Sprzedającego oznaczając odpowiednie checboxy. Następnie, na adres email umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Kupującym, a  taniekarnisze.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez taniekarnisze.pl na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Ceny towarów i usług zamieszczane są przy opisie towarów i usług. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają krajowy podatek VAT. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub jest dostarczana w formie tradycyjnej.
 5. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia odpowiednio po kliknięciu przycisku Koszyk. Dodatkowo podstawowy cennik dostaw znajduje się na stronie www.taniekarnisze.pl w zakładce „Dostawa”.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opisach i cenach towarów i usług. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na ceny towarów, które zostały zamówione przed datą dokonania zmian.

§ 5
Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu taniekarnisze.pl w charakterze Kupujących mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, wszelkie czynności tego podmiotu w taniekarnisze.pl może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z taniekarnisze.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
 3. Użytkownikiem korzystającym z serwisu taniekarnisze.pl w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie Panelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani do niezwłocznego informowania Sprzedającego o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 6
Procedura składania zamówień

 1. Wszystkie produkty dostępne w taniekarnisze.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad
  fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Kupujący może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie taniekarnisze.pl przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową www.taniekarnisze.pl.
 3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed zakończeniem procedury składania Zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem taniekarnisze.pl.
 4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Kupującego jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 5. Kupujący dokonuje wyboru towaru i jego ilości klikając na przycisk „do koszyka”. W oknie „Koszyk pokazana jest ilość wybranych towarów znajdujących się w Koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego Zamówienia.
 6. Powtarzając wyżej wymienioną procedurę Kupujący może gromadzić w koszyku kolejne towary oraz modyfikować ich ilość.
 7. Kupujący ma możliwość kontynuowania zakupów klikając przycisk „Kontynuuj zakupy” po dodaniu towaru do koszyka.
 8. Kupujący ma możliwość w każdym czasie sprawdzić zawartość swojego koszyka klikając w przycisk „Koszyk” lub „Złóż zamówienie”, gdzie wybiera również sposób dostawy i zapłaty oraz otrzymuje informację dotyczącą kosztów dostawy. Przedstawione propozycje form dostawy zawierają każdorazowo wskazanie ceny dostawy przy czym koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0 zł do 19,99 zł i jest zależny od wartości zamówienia, sposobu dostawy i gabarytu przesyłki. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy, Kupujący ma możliwość kontynuowana zakupów poprzez kliknięcie w zakładkę „Kontynuuj zakupy” lub zrealizować zamówienie.
 9. Po dodaniu do koszyka wszystkich zamawianych towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Kupujący przechodzi do dalszej części procedury zamawiania. Na tym etapie Kupujący, jeżeli chce kontynuować zakupy winien kliknąć przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kupujący ma możliwość realizacji zamówienia jako zarejestrowany Użytkownik logując się do Konta, jak również może dokonać zakupu bez rejestracji.
 10. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  a. imię, nazwisko Kupującego;
  b. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
  c. dane odbiorcy oraz adres, na który towar ma zostać dostarczony.
 11. Aby móc przejść do finalizacji Zamówienia, Kupujący musi zapoznać się z Regulaminem zakupów dostępnym na stronie oraz Polityką prywatności Sprzedającego, a następnie odznaczyć checkboxy dotyczące zaznajomienia się z ich treścią i kliknąć przycisk „Podsumowanie”.
 12. W trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk dotyczący wyboru sposobu płatności Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, adresu i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz danych podanych w formularzu zamówienia.
 13. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie taniekarnisze.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 14. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu Zamówienia, zostanie wysłana przez taniekarnisze.pl wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej od taniekarnisze.pl z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a taniekarnisze.pl
 15. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu taniekarnisze.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • płatność online – zewnętrzny system płatności imoje, dostarczanego przez ING Bank Śląski ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, kod pocztowy: 40-086; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł; NIP 634-013-54-75; o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: info@ingbank.pl; podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, plac Powstańców Warszawy 1. Po kliknięciu w okno „Płatność Online” Kupujący zostaje przekierowany do strony serwisu imoje, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą, przelewem bankowym.
  • płatność BLIK - płatność jest realizowana za pomocą sześciocyfrowego kodu wyświetlanego przez aplikację mobilną banku, który służy do zaakceptowania transakcji.
 16. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w taniekarnisze.pl, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru w zakresie sposobu płatności oraz formy dostawy Towaru.
 17. Świadczenie przez taniekarnisze.pl usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Kupującym składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem taniekarnisze.pl jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez taniekarnisze.pl, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówień za pośrednictwem taniekarnisze.pl 

§ 7
Realizacja zamówienia

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów
  pocztowych (firm kurierskich).
 2. Kupujący ponosi koszty dostawy towaru określone na stronie www.taniekarnisze.pl w zakładce „Dostawa”.
 3. Towary zamówione za pośrednictwem taniekarnisze.pl dostarczane są do miejsca wskazanego przez Kupującego w dni robocze.
 4. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy, natomiast gdy towar jest produkowany według specyfikacji Kupującego, okres ten obejmuje również wyprodukowanie zamówionego towaru.
 5. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni, przy czym w przypadku zamówienia kilku towarów, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, Sprzedający zastrzega, że termin realizacji zamówienia będzie liczony dla produktu z najdłuższym czasem realizacji.
 6. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji, gabarytach lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno Zamówienie, sklep taniekarnisze.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany przy składaniu Zamówienia nie ulega zmienia, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części Zamówienia.
 7. Wszystkie przesyłki paletowe których waga łączna przekracza 30kg nie są wnoszone pod drzwi, dostawa realizowana jest w systemie „burta – burta”. Jest to formuła, zgodnie z którą do obowiązku firmy kurierskiej należy wstawienie paczki do samochodu w miejscu załadunku oraz ustawienie jej na podłożu w miejscu rozładunku.

§ 8
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez ww. kupujących weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia tj. poprzez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Zagórska 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@taniekarnisze.pl
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument mogą posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, sklep taniekarnisze.pl zwraca wszystkie otrzymane płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Taniekarnisze.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorca-konsument do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez ww. kupujących dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać na niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu towaru należy dokonać według kategorii produktowej na adres:
  a. karnisze, rolety, elementy karniszy, zazdroski: Decorative, Plac Wolności 3a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
  b. lampy: PPHU LAMPEX, Rogozińska 78, 64-840 Budzyń
  c. zasłony, firany, ręczniki, narzuty, pościel, poszewki, obrusy, prześcieradła: taniekarnisze.pl, Panelowy Sp. z o.o. Zagórska 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 7. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wymienieni w zdaniu pierwszym kupujący odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru, wyprodukowanego według indywidualnych potrzeb Kupującego, zgodnie z przekazaną przez niego specyfikacją.

§ 9
Procedura składania reklamacji

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres, na który udzielona została gwarancja w odniesieniu do poszczególnych towarów, widnieje w jego opisie na stronie internetowej taniekarnisze.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 2. Sklep taniekarnisze.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą: konsumencką oraz sprzedażą na rzecz Przedsiębiorcy-konsumenta, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc wiadomość e-mail na adres: biuro@taniekarnisze.pl, lub w formie pisemnej na adres: Taniekarnisze.pl ul. Zagórska 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na którą wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dokumentacja fotograficzna, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.
 5. Sklep taniekarnisze.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, taniekarnisze.pl zwróci się do Kupującego o uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacja jest uznana za złożoną w dacie uzupełnienia żądanych braków.
 7. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (np. kurier) Kupujący stwierdzający powstanie szkody transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych.

§ 10
Uprawnienia Sprzedającego

 1. Sklep taniekarnisze.pl ma prawo zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień przez Kupującego w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu taniekarnisze.pl lub w inny sposób mu szkodzą.
 2. Sprzedający nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu taniekarnisze.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej taniekarnisze.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem taniekarnisze.pl zawierane są w języku polskim.
 3. W ramach realizacji umowy z Kupującym sklep taniekarnisze.pl jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 4. Taniekarnisze.pl honoruje wszelkie prawa określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia mniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep taniekarnisze.pl w ramach taniekarnisze.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 6. Sprzedający oświadcza, że odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www taniekarnisze.pl w zakładce Regulamin. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem taniekarnisze.pl następuje poprzez przesłanie Kupującemu na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w sklepie internetowym, treści zawartej umowy.
 9. Sklep taniekarnisze.pl oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności serwisu, w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.
 10. Taniekarnisze.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem www.taniekarnisze.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty publikacji Regulaminu na stronie taniekarnisze.pl
 11. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Kupującego.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2021 r. i znajduje zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl